Wybierz datę i sprawdź wydarzenia na dany dzień

Warsztaty mangi

Warsztaty Mangi

Warsztaty mangi

SZYMON TELUK

AUTOR KOMIKSÓW, ILUSTRATOR / 

Jako ry­sow­nik je­stem ak­tyw­ny za­wo­do­wo od 20 lat. Ukoń­czy­łem tak­że wyż­szą uczel­nię z dy­plo­mem ma­gi­stra, za­wód – ma­lar­stwo szta­lu­go­we. Na­le­żę do związ­ku za­wo­do­we­go ZPAP. Moja dzia­łal­ność to au­tor­skie do­świad­cze­nia w sfe­rze sztuk wi­zu­al­nych jak i bar­dzo re­al­na pra­ca na zle­ce­nia.


KOMIKS

Je­stem au­to­rem kil­ku­na­stu ko­mik­sów i se­rii comic­strip. Zde­cy­do­wa­na więk­szość to ko­mer­cyj­ne ko­mik­sy re­kla­mo­we, in­struk­ta­żo­we i edu­ka­cyj­ne dla firm za­gra­nicz­nych. Je­stem współ­au­to­rem jed­nej z naj­więk­szych ko­mik­so­wych kam­pa­nii re­kla­mo­wych ostat­nich lat – Ka­pi­tan Nie­pal­ny. Na pod­sta­wie 24 shor­tów zo­sta­ły tak­że zre­ali­zo­wa­ne ani­ma­cje, a sama po­stać Ka­pi­ta­na do­cze­ka­ła się kil­ku­na­stu ty­się­cy fa­nów na Fa­ce­bo­oku w rok od po­wsta­nia. Moje krót­kie ko­mik­sy edu­ka­cyj­ne zo­sta­ły dwu­krot­nie wy­róż­nio­ne w kon­kur­sach na ko­miks eko­no­micz­ny Fun­da­cji FOR, otrzy­ma­łem tak­że 1. na­gro­dę w kon­kur­sie na krót­ki ko­miks, na fe­sti­wa­lu Po­lcon w 2000 r. Pra­ce pre­zen­to­wa­łem kil­ka­krot­nie na Fe­sti­wa­lach ko­mik­su w Łodzi i licz­nych wy­sta­wach. Kon­kur­sów jed­nak z po­wo­du bra­ku cza­su i nad­mia­ru bie­żą­cej pra­cy uni­kam.


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Pro­wa­dzę wy­kła­dy i ćwi­cze­nia prak­tycz­ne w Ośrod­ku Po­staw Twór­czych we Wro­cła­wiu oraz Stu­dio ry­sun­ku kon­cep­cyj­ne­go i ko­mik­su na Uni­wer­sy­te­cie Zie­lo­no­gór­skim gdzie pra­cu­ję tak­że jako asy­stent­ w pra­cow­ni ma­lar­stwa. Oko­ło 2010 roku stwo­rzy­łem wła­sny pro­jekt edu­ka­cyj­ny: Warsz­ta­ty ko­mik­su, ilu­stra­cji i ka­ry­ka­tu­ry. Jego cele to na­uka dzie­ci i mło­dzie­ży ry­sun­ku oraz po­pu­la­ry­za­cja ko­mik­su wśród naj­młod­szych, choć zda­rza­ły się tak­że za­ję­cia z uni­wer­sy­te­ta­mi III wie­ku. Za­ję­cia od­by­ły się już w ok 150 miej­sco­wo­ściach w Pol­sce. Wzię­ło w nich udział już po­nad 5000 uczest­ni­ków z Pol­ski, Czech, Nie­miec i Ukra­iny.

Na­uka i roz­wój to dla mnie swo­bod­na wy­mia­na my­śli i ob­ser­wa­cji pod­czas za­jęć, dzię­ki któ­rej uda­je się roz­wi­nąć in­dy­wi­du­al­ne pre­dys­po­zy­cje i po­my­sły za­pro­po­no­wa­ne przez uczest­ni­ka za­jęć. Obec­ność na­uczy­cie­la po­ma­ga je­dy­nie przy­spie­szyć wła­sną dro­gę twór­czą. W za­ję­ciach pro­wa­dzo­nych prze­ze mnie w Ośrod­ku Po­staw Twór­czych oraz na Uni­wer­sy­te­cie, in­te­gral­ną czę­ścią jest przy­go­to­wa­nie teo­re­tycz­ne przez co uzy­sku­je­my więk­szą świa­do­mość swo­jej pra­cy i jej obec­no­ści w po­wszech­nym kon­tek­ście kul­tu­ro­wym. Przy od­po­wied­niej mo­ty­wa­cji, kon­se­kwen­cji i w at­mos­fe­rze swo­bo­dy, każ­dy może na­być umie­jęt­no­ści, któ­re po­ma­ga­my opa­no­wać w OPT.