Wybierz datę i sprawdź wydarzenia na dany dzień

Kaliski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

16. edycja konkursu o puchar prezydenta miasta Kalisza. Finał.

Kaliski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Szczegółowe informacje, terminy każdego etapu, karta zgłoszenia do pobrania:

regulamin + karta zgłoszenia

http://www.konkurspiosenki.kalisz.pl

 REGULAMIN

§ 1

XVI Kaliski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza organizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu http://www.konkurspiosenki.kalisz.pl we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki, Młodzieżowym Domem Kultury oraz Urzędem Miejskim w Kaliszu.

§2

W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu wchodzą przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza, Centrum Kultury i Sztuki oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu.

§3

Cele Konkursu:

• propagowanie kultury muzycznej,

• rozwijanie pasji i zainteresowań wokalnych,

• wspieranie muzycznych talentów i umożliwienie ich prezentacji i umiejętności,

•popularyzacja piosenek wykonywanych w języku polskim o tematyce dziecięcej i młodzieżowej o wartościach wychowawczych,

• promocja wykonawców biorących udział w Konkursie,

• kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,

• wymiana doświadczeń muzycznych wśród uczestników i ich opiekunów,

• wyłonienie utalentowanych wokalnie wykonawców.

§4

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie – solistki/soliści, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczają do

• Klasy I – III szkoły podstawowej (Kategoria I)

• Klasy IV-VI szkoły podstawowej (Kategoria II)

• Klasy VII szkoły podstawowej oraz klasy II i III Gimnazjum (Kategoria III)

• Szkoły ponadgimnazjalnej (Kategoria IV)

§5

1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Odbywa się w dwóch etapach.

2. W I etapie uczestnicy wykonują dwie piosenki w języku polskim o tematyce dziecięcej lub młodzieżowej o wartościach wychowawczych dostosowane formą i treścią do wieku i możliwości wokalnych. Łączny czas utworów – 5 do 8 minut.

3. Uczestnicy wybierają tylko jeden z dwóch sposobów udziału w I etapie Konkursu (oznaczonych odpowiednio na karcie zgłoszenia):

• do 26 lutego 2018r. – przesłanie płyty CD w formacie AUDIO CD lub na pendrive z nagranymi dwoma piosenkami w wykonaniu solistki/solisty oraz wypełnioną kartę zgłoszenia na adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu im. Władysława Broniewskiego, ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz z dopiskiem „I etap XVI Kaliskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza”. Decyduje data stempla pocztowego. Nie ma możliwości przesyłania nagrań i kart zgłoszeniowych przez Internet. Płyty z nagraniami nie podlegają zwrotowi.

Uwaga! Na jednej płycie lub na pendrive mogą znajdować się tylko piosenki z jednej kategorii, o których mowa w §4 z następującymi danymi: imieniem i nazwiskiem solistki/solisty, tytułem utworów oraz czasem trwania nagrania.

3 marca 2018r. od godz. 8.30 – występy solistek/solistów „na żywo” w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, po wcześniejszym (najpóźniej do 26 lutego 2018r.) przesłaniu wypełnionych kart zgłoszenia na adres: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, ul. Robotnicza 5, 62-800 Kalisz, z dopiskiem „I etap XVI Kaliskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza”. Decyduje data stempla pocztowego. Płyty z podkładami muzycznymi w formacie AUDIO CD lub na pendrive należy przynieść w dniu eliminacji. Nie ma możliwości przesyłania kart zgłoszeniowych przez internet.

4. Jury wyłania zwycięzców I etapu w poszczególnych kategoriach, o których mowa w §4 za:

• dobór repertuaru o wartościach wychowawczych o tematyce dziecięcej lub młodzieżowej dostosowany do wieku i możliwości wokalnych,

• umiejętności wokalne (czystość i poprawność intonacyjna, dobra dykcja, poprawność interpretacyjna),

• w trakcie występów „na żywo” ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny oraz oddanie klimatu piosenki.

NAGRANIA CICHE, NIEWYRAŹNE LUB NA PŁYTACH USZKODZONYCH LUB PENDRIVE NIE BIORĄ UDZIAŁU W KONKURSIE.

5. 7 marca 2018r. na stronach internetowych organizatorów oraz współorganizatorów zostanie opublikowany Protokół z I etapu Konkursu z listą uczestników zakwalifikowanych do II etapu oraz ze wskazanymi przez Jury piosenkami (po jednej z I etapu).

6. Do 16 marca 2018r. opiekunowie uczestników zakwalifikowanych do II etapu Konkursu zgłaszają POTWIERDZENIE udziału pocztą e-mailową na adres mdk.konkursy@op.pl lub telefonicznie, faxem (tel./fax: 62 767 25 21). NIE MOŻNA ZMIENIĆ PIOSENKI.

7. II etap (finał) Konkursu odbędzie się 13 kwietnia 2018 r. od godz. 8.30 w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6.

8. Zakwalifikowani do II etapu soliści wykonują jedną piosenkę wskazaną przez Jury.

W DNIU KONKURSU NIE MOŻNA ZMIENIĆ PIOSENKI, CO RÓWNOZNACZNE JEST Z BRAKIEM UDZIAŁU W II ETAPIE (FINALE) KONKURSU.

9. Każdy z uczestników Konkursu przywozi ze sobą wyłącznie jeden podkład muzyczny wskazanej przez Jury piosenki na dobrej jakości płycie CD w formacie AUDIO CD lub na pendrive z następującymi danymi: imię i nazwisko solistki/solisty, tytuł utworu, precyzyjny czas trwania nagrania.

§ 6

Laureaci pierwszych miejsc w XVIII Międzygminnym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Opatówku są zakwalifikowani bez eliminacji do udziału w II etapie XVI Kaliskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza w kategoriach, o których mowa w §4.

§ 7

1. Jury wyłania zdobywcę GRAND PRIX oraz laureatów i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach w II etapie Konkursu (finale) za:

• umiejętności wokalne (czystość i poprawność intonacyjna, dobra dykcja, poprawność interpretacyjna),

• ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki.

• dobór repertuaru o wartościach wychowawczych o tematyce dziecięcej lub młodzieżowej dostosowany do wieku i możliwości wokalnych,

2. Posiedzenie Jury odbywa się w dniu finałowego Konkursu – 13 kwietnia 2018 r. po wysłuchaniu piosenek w wykonaniu wszystkich zakwalifikowanych uczestników.

3. Z posiedzenia Jury sporządza protokół z listą nagrodzonych i wyróżnionych w finałowym Konkursie, który zostanie przedstawiony 13 kwietnia 2018 r. oraz opublikowany na stronie internetowej organizatorów i współorganizatorów.

§ 8

1. Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.

2. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu i ubezpieczenia.

3. W konkursie każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic/prawny opiekun lub upoważniona przez niego osoba).

4. Uczestnicy winni posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.

5. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Jury.

§ 9

Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) uczestnicy konkursu i ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie) ich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu w postaci publikacji wizerunku (zdjęć, filmów, prezentacji multimedialnych, nagrań, danych do ogłoszenia wyników oraz informacji o konkursie) w protokołach, materiałach promujących i informacyjnych, środkach masowego przekazu, na stronach internetowych organizatorów i współorganizatorów.

§ 10

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 13 kwietnia 2018 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6.

§ 11

1.Przewidziane są następujące nagrody:

• GRAND PRIX – PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA ORAZ NAGRODY RZECZOWE,

• CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KALISZU,

• MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KALISZU,

• RZECZOWE I DYPLOMY dla laureatów za zajęcie I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach,

• DYPLOMY dla wyróżnionych,

• DYPLOMY dla wszystkich uczestników II etapu Konkursu.

2. Istnieje także możliwość przyznawania nagród pozaregulaminowych, ufundowanych przez sponsorów. Decyzję o przydziale takich nagród podejmuje Jury.

3. Jury ma prawo nie przyznawać nagród w danej kategorii, w przypadku, gdy poziom prezentacji nie będzie spełniał wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez organizatora.

§12

Zapraszamy wszystkich do wspólnego zaśpiewania piosenki pt. „Trzynastego” (autor: Janusz Kondratowicz, kompozytor: Ryszard Poznakowski, wykonanie oryginalne: Kasia Sobczyk).

§13

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Jury.

Adresy:

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, ul. Robotnicza 5, 62-800 Kalisz

(62) 7571771, (62) 7574607

marban@poczta.onet.pl

http://www.konkurspiosenki.kalisz.pl

http://www.sp7kalisz.superszkolna.pl